Privacybeleid Heart4care
 
Inleiding:
Deze verklaring is van toepassing op alle door Heart4care geleverde producten en diensten.
 

Heart4care is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
 
Persoonsgegevens die ik verwerk
Heart4care verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat u deze zelf aan mij heeft verstrekt. Gegevens die Heart4care van u nodig heeft of noodzakelijk zijn in het kader van de hieronder omschreven doeleinden en die door Heart4care in ieder geval en ten minste worden verwerkt, betreffen:
• Voorletters en achternaam
• Geslacht
• Geboortedatum
• Bedrijfsnaam
• Adresgegevens (bestaande uit straatnaam + huisnummer + postcode)
• Telefoonnummer (mobiel of vast)
• E-mailadres
• Bankgegevens
 
Verwerkt Heart4care bijzondere persoonsgegevens?
Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid of een strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras. Heart4care verwerkt gegevens over uw gezondheid alleen in het geval van verpleging of verzorging. Ik gebruik alleen gegevens die u mij geeft over uw medische gezondheid. Ik zal deze alleen delen met uw toestemming en alleen met derden en alleen in het kader van de door u gegeven opdracht om zorgtaken te kunnen verrichten. Met de gegevens die ik ontvang, ga ik zorgvuldig om. Ik heb hiervoor technische en organisatorische maatregelen genomen.

 

Waarom ik gegevens nodig heb.
Als u eenmaal een overeenkomst heeft met Heart4care dan wil ik u goed van dienst zijn. Ik gebruik uw gegevens voor de volgende doeleinden:
 
• U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
• U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
• Om goederen en diensten bij u af te leveren.
• Als ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals gegevens die ik nodig heb voor mijn belastingaangifte.
 
Ik kan uw gegevens enkel voor een ander doel gebruiken, dan waarvoor ze oorspronkelijk verwerkt waren, als er tussen beide doelen een nauwe verwantschap bestaat.
 
Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?
Bij de verwerking van persoonsgegevens is Heart4care gebonden aan de daarvoor geldende
wet- en regelgeving en houdt de ontwikkelingen daarin bij. In dat kader behoudt Heart4care zich het recht voor wijzigingen door te voeren in dit privacy statement om de tekst aan te laten sluiten bij de laatste stand van zaken, zoals vermeld onderaan deze privacyverklaring.

Hoe lang ik gegevens bewaar.
Heart4care bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Voor de gegevens die ik nodig heb voor een opdracht met verzorging of verpleging geld een wettelijke verplichting de gegevens 15 jaar te bewaren, dit zal ik om die reden dan ook dien, daarna zullen ze vernietigd worden.

Delen met anderen/verstrekking gegevens aan derden Heart4care verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkingsovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.
In kaart brengen websitebezoek
Heart4care gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze websites wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de websites en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de websites naar behoren werken en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft uiteraard altijd de mogelijkheid om al uw, bij ons bekende, persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Hiervoor stuurt u een gespecificeerd verzoek naar info@heart4care.nl

Uw privacy rechten
Wanneer u een verzoek tot inzage, correctie, verzet of verwijdering van uw persoonsgegevens doet, zal Heart4caer u hierover binnen 5 werkdagen informeren. Dit verzoek kunt u indienen via info@heart4care.nl
  
Vragen
Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en dit Privacy Statement kunt u contact met mij opnemen, via onderstaande gegevens:

 

Marieke Eebes

Kerklaan 30C

9751 NN Haren

06-33917831

info@heart4care.nl